Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Funny Kids Ride.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van Funny Kids Ride zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

Een aanbod of offerte is maximaal 4 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.                                                                                                                                                                                                  

Prijzen

Alle prijzen die Funny Kids Ride hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reiskosten en minimaal € 100 borg, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Funny Kids Ride vastgesteld in overleg met de klant.

Er wordt een borg van minimaal € 100 euro in rekening gebracht. Deze wordt teruggekeerd aan het einde van de dienst/ dag, indien er geen sprake is van schade of vernieling van de knuffeldieren.

Gebruiksaanwijzingen van de knuffeldieren

  • de knuffeldieren mogen alleen gereden worden op gladde vloeren
  • het rijden op gras, zand of hobbelig ondergrond is niet toegestaan
  • de knuffeldieren kunnen een maximaal gewicht dragen van 130 kg
  • het is niet toegestaan om te eten of te drinken op de knuffeldieren
  • het is niet toegestaan om aan de staart of oren van de knuffeldieren te trekken
  • in verband met hygiëne is het een voorwaarde dat de handen schoon zijn, dus vrij van vuil of etenswaren wat de knuffeldieren onnodig kunnen vervuilen.

Betalingen en betalingstermijn

Funny Kids Ride mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag vragen.

De klant dient het restbedrag uiterlijk 5 dagen voor levering te hebben voldaan.

Gevolgen niet tijdig betalen

Wanneer de klant in verzuim is, is hij buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Funny Kids Ride.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Funny Kids Ride zijn verplichtingen opschorten.

Eigendomsvoorbehoud

Funny Kids Ride blijft eigenaar van alle geleverde producten. De klant mag de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

Rijkosten

Rij- en transportkosten vanaf 15 km buiten Arnhem, zijn voor rekening van de klant/ consument, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Kosten bedragen € 0,65 per km excl. btw per rit, namelijk voor een heen en terugreis.

Verlies en diefstal

Het risico van verlies, of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Funny Kids Ride tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Funny Kids Ride geleverde producten en/of diensten.

Het berijden van de knuffeldieren is op eigen risico.

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Funny Kids Ride in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Funny Kids Ride kan worden toegerekend in een van de wil van Funny Kids Ride onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Funny Kids Ride kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Funny Kids Ride 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Funny Kids Ride er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Funny Kids Ride is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Opgesteld op 1 juli 2019.