Algemene voorwaarden

Definities

 1. Funny Kids Ride: Funny Kids Ride, gevestigd te Arnhem onder KvK nr. 09201227.
 2. Klant: degene met wie Funny Kids Ride een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Funny Kids Ride en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Funny Kids Ride.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Funny Kids Ride zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Funny Kids Ride zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Funny Kids Ride slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Funny Kids Ride hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals reiskosten en borg, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Funny Kids Ride vastgesteld in overleg met de klant/ consument.
 3. De prijs wordt berekend afhankelijk van het soort activiteit en volgens de tijdsduur dat Funny Kids Ride zijn werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Indien partijen voor een dienstverlening door Funny Kids Ride een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 5. Bij bepaalde evenementen wordt er een borg van 100 euro in rekening gebracht bij de klant/ consument. Deze wordt teruggekeerd aan de klant/ consument na het einde van de dienst, indien er geen sprake is van schade of ernstige vervuiling van de knuffeldieren door onverschillig gebruik.
 6. Funny Kids Ride heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 7. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Funny Kids Ride prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 

Gebruiksaanwijzingen van de knuffeldieren

 • de knuffeldieren mogen alleen gereden worden op gladde vloeren
 • het rijden op gras, zand of hobbelig ondergrond is niet toegestaan
 • de knuffeldieren kunnen een maximaal gewicht dragen van 130 kg
 • het is niet toegestaan om te eten of te drinken op de knuffeldieren
 • het is niet toegestaan om aan de staart van de knuffeldieren te trekken
 • in verband met hygiëne is het een voorwaarde dat de handen schoon zijn, dus vrij van vuil of etenswaren wat de knuffeldieren onnodig kunnen vervuilen.

 

Betalingen en betalingstermijn

 • Funny Kids Ride mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 • de klant dient de restbedrag uiterlijk 7 dagen voor levering van het product te hebben voldaan.
 • betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Funny Kids Ride de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • Funny Kids Ride behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Funny Kids Ride.
 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Funny Kids Ride zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Funny Kids Ride op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Funny Kids Ride, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Funny Kids Ride te betalen.

 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Funny Kids Ride gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Funny Kids Ride roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Funny Kids Ride, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Retentierecht 

Funny Kids Ride kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Funny Kids Ride heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 1. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Funny Kids Ride.
 2. Funny Kids Ride is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Eigendomsvoorbehoud

Funny Kids Ride blijft eigenaar van alle geleverde producten. De klant mag de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Rijkosten

Rijkosten vanaf 15 km buiten Arnhem, zijn voor rekening van de klant/ consument, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verlies en diefstal

Het risico van verlies, of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Funny Kids Ride voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Funny Kids Ride heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Funny Kids Ride tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Funny Kids Ride tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Funny Kids Ride.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Funny Kids Ride de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Funny Kids Ride redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst

 1. De duur van de overeenkomst tussen Funny Kids Ride en de klant  gebeurd in onderling overleg.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Funny Kids Ride schriftelijk in gebreke stellen.

 

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Funny Kids Ride tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Funny Kids Ride geleverde producten en/of diensten.
 2. Het berijden van de knuffeldieren is op eigen risico.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Funny Kids Ride geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Funny Kids Ride daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Funny Kids Ride uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Funny Kids Ride in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Funny Kids Ride gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Funny Kids Ride.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Funny Kids Ride ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Aansprakelijkheid Funny Kids Ride

 1. Funny Kids Ride is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Funny Kids Ride aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Funny Kids Ride is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Funny Kids Ride vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Funny Kids Ride toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Funny Kids Ride niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Funny Kids Ride in verzuim is.
 3. Funny Kids Ride heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Funny Kids Ride kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Funny Kids Ride in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Funny Kids Ride kan worden toegerekend in een van de wil van Funny Kids Ride onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Funny Kids Ride kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Funny Kids Ride 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Funny Kids Ride er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Funny Kids Ride is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Funny Kids Ride is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Funny Kids Ride zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Funny Kids Ride.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Funny Kids Ride bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Funny Kids Ride is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 01 juli 2019.